VENCEU PORPat NeshekP. Neshek(3-1)0.1 IP, 0 ER, 1 K, 1 BB
LOSSDrew SmithD. Smith(1-1)0.1 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB
SAVEHector NerisH. Neris(11)1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB

Mets
Mets - Top 1º

Phillies
Phillies - Inferior 1º

Mets
Mets - Top 2º

Phillies
Phillies - Inferior 2º

Mets
Mets - Top 3º

Phillies
Phillies - Inferior 3º

Mets
Mets - Top 4º

Phillies
Phillies - Inferior 4º

Mets
Mets - Top 5°

Phillies
Phillies - Inferior 5°

Mets
Mets - Top 6°

Phillies
Phillies - Inferior 6°

Mets
Mets - Top 7°

Phillies
Phillies - Inferior 7°

Mets
Mets - Top 8°

Phillies
Phillies - Inferior 8°

Mets
Mets - Top 9°

Mets
Mets - Top 3º

Mets
Mets - Top 4º

Phillies
Phillies - Inferior 6°